Odpowiedzialność za wady

  1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
  2.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3.       Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad. W przypadku gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe, bądź pociągają za sobą nadmierne koszty, albo Sprzedawca nie zdoła naprawić lub wymienić rzeczy w umówionym czasie, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
  4.       Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  5.       Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (Rafał Walczak TheSpot, ul. Jasne Błonia 24/3, 91-162 Łódź) jak również pocztą elektroniczną (kontakt@odkryjprage.pl).  
  6.       Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.